זכויות ותנאים סוציאליים של העובדים הזרים .

חופשה שנתית - העובדים הזרים זכאים לקבל חופשה שנתית בת שבועיים מדי שנה על פי חוק. הזכאות לנצל את ימי החופשה הינה לאחר תום כל שנת עבודה אצל המעביד. אין אפשרות לפדות ימי חופשה בכסף כל עוד העובד הזר מועסק אצל הקשיש. ניתן לפדות ימי חופשה רק במידה ובמועד הפסקת העבודה אצל המעסיק נותרו לעובד הזר ימי חופשה לא מנוצלים.

ימי מחלה- חוק דמי מחלה מאפשר לעובד הזר לקבל תשלום ממעסיקו עבור ימים בהם הוא היה חולה. בהתאם לחוק, לכל עובד מגיע זכות של יום וחצי מחלה לחודש. עד למקסימום של 90 ימי מחלה. עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד הזר דמי מחלה, אולם עבור ימי מחלה מיום שני ושלישי יקבל העובד הזר 50% משכרו הרגיל. מיום רביעי ואילך, יקבל העובד הזר 75% מהשכר הרגיל.

בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה בגין מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן זוג. כל החוקים הללו מעניקים זכות להיעדרות, בהתאם לתנאים הקבועים בהם, והם על-חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד הזר.

חופש בימי חג - עובדים זרים זכאים לקבל 9 ימי חופשה בשנה במועדי החג במדינתם. מן הסתם, לא נוכל לפרט כאן את ימי החג בכל ארצות המוצא מהן מגיעים העובדים הזרים לישראל. בכל מקרה מומלץ לסכם מראש ובכתב עם העובד הזר מהם ימי החג המזכים בחופשה על מנת למנוע חיכוכים ועימותים.
למאמר המלא על חופשות וחגים של עובדים זרים לחץ כאן.

ביטוח רפואי - יש לבטח את העובד הזר בכל תקופת שהותו בבית הזקן בביטוח רפואי מיוחד לעובדים זרים. האחריות לעריכת הביטוח הרפואי חלה על המעסיק (הקשיש או בני משפחתו) ולא על העובד הזר או על חברת הסיעוד. ביטוח רפואי לעובד זר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף וחייב לכלול סל שירותים מינימאלי שנקבע בצו עובדים זרים. יש לוודא כי למבטח איתו אתם מתקשרים על מנת לנפק ביטוח רפואי לעובד הזר, רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

יום חופש שבועי- העובדים הזרים זכאים לקבל יום חופש שבועי בדרך כלל ביום ראשון או ביום שבת. העובד הזר לא חייב לעבוד בבית הקשיש ביום החופש השבועי ובמידה והוא עובד זכאי העובד הזר לקבל תמורה נוספת בגין עבודתו זו. יש להגדיר מראש את יום החופש השבועי של העובד הזר ושעת היציאה והחזרה ממנה.

תנאי מחיה - יש לספק לעובדים הזרים תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות ומקום לינה בבית המטופל.

למאמר המפרט מהן ההוצאות הכרוכות בהעסקת עובד זר- לחץ כאן.